Oświadczenie administratora danych

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i kontrahentów oraz ich przedstawicieli wyznaczonych do kontaktu z nami. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej. Zgodnie z postanowienia rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPAWEX Zdzisław Cielicki Sp. z o.o. z siedzibą w Białej.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z nami pod adresem: SPAWEX Zdzisław Cielicki Sp. z o.o. z siedzibą w Białej, Nowa Biała 37 AB, 09-411 Biała,  ksiegowosc@spawex.eu.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: zawarcia i wykonania umowy, dokonywania rozliczeń z niej wynikających, realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów: dochodzenia roszczeń i w celach archiwalnych, jak również w celach marketingu bezpośredniego.

Podstawą przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej są: zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wymieniony w pkt. 3 powyżej.

  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności obsługa księgowa, obsługa systemów informatycznych, uczestnicy procesów budowlanych oraz obsługa prawna.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
  3. Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza teren Unii Europejskiej. Ani będą one przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia umowy, zaś w przypadku realizacji umowy przez okres równy terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub okres trwania obowiązku podatkowego (w zależności od tego, który z nich jest dłuższy).
  5. Macie Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa.
  6. W przypadku kiedy Państwa dane zostały pozyskane od osób trzecich (naszych klientów lub kontrahentów), podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes związany z realizacją umowy z tą osobą trzecią zawartej, zaś Państwa dane będą przetwarzanie w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych (jak w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).